• Airport

  Zakládání obchodních společností v zahraničí i v České republice.

 • Business

  Profesionální pomoc s přesunem podnikání do podnikatelsky výhodnějších jurisdikcí.

 • Meeting

  Dlouholeté zkušenosti v oblasti zakládání mezinárodních firem.

 • Trezor

  Bankovní účty v zahraničí.

 • Flags

  Optimalizace zdanění za využití výhod práva Evropské unie.

 • Island_index_taxes

  Podnikání s minimálním daňovým zatížením.

 • Island2

  Nejoblíbenější světové podnikatelské jurisdikce.

 • On_the_beach

  Zakládání velkých korporací a malých firem během krátké doby.

 • Tax_up

  Profesionální a právní poradenství v oblasti podnikání.


Notice: Undefined property: Joomla\CMS\Categories\CategoryNode::$catslug in /www/podnikani.info/webs/www/plugins/content/socialbuttons/socialbuttons.php on line 62

V nedávné době unikl prostřednictvním některého zřejmě nespokojeného pracovníka daňové zprávy metodický pokyn pojmenovaný KOMBAJN.

Tento materiál detailně pojednává o postupech správce daně při vyhodnocování kontrolních hlášení sestavovaných již více než rok podnikateli - plátci DPH na měsíční bázi. Ačkoliv nebyl materiál určen pro oči veřejnosti a už vůbec ne pro oči podnikatelů, je i tak zarážející, jakou neúctu daňová správa k podnikatelům chová. Podnikatel je a priori pokládán za podvodníka, přinejmenším do té doby, než se mu podaří prokázat opak.

Budeme rádi, pokud se publikací dokumentu podaří zvýšit připravenost podnikatelů na případné represivní řízení ze strany správce daně.

Metodický pokyn KOMBAJN - odkaz pro stažení

Tým Daňového klubu

Dne 01.12.2016 nabyl účinnosti zákon č. 321/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku. Daňová správa tak dostala do rukou nástroj, se kterým bude umět zkoumat majetkové poměry nejen podnikatelů, ale všech fyzických a právnických osob.

Co je podstatou nové právní úpravy?

Každá fyzická nebo právnická osoba je povinna na výzvu správce daně prokázat původ vlastněného majetku, resp. legitimitu zdrojů, ze kterých majetek pořídila. Při výzvě využije správce daně jemu známé údaje o přiznaných příjmech a vyzve poplatníka k prokázání vzniku a původu příjmů a dalších skutečností souvisejících s nárůstem jeho jmění, spotřebou nebo jiným vydáním v případě, že:

 • - má důvodné pochybnosti, zda příjmy poplatníka oznámené nebo tvrzené správci daně odpovídají nárůstu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání, a nejsou mu známy skutečnosti, které by nárůst jmění, spotřebu nebo jiné vydání ozřejmovaly, a
 • - po předběžném posouzení dojde k závěru, že rozdíl mezi těmito příjmy a nárůstem jmění, spotřebou nebo jiným vydáním poplatníka přesahuje 5.000.000 Kč.

Otázkou je, v jakém momentě začne mít správce daně důvodné pochybnosti. Čistě teoreticky může sám z vlastní iniciativy provádět vyhledávací činnost, ale motivace pracovníků správce daně není obvykle tak vysoká, že by si zbytěčně přidělávali práci. Ve většině případů se totiž státní úředníci řídí hesly:

 • 1. Čím víc práce uděláš, tím víc práce dostaneš.
 • 2. Ať děláš, co děláš, pořád za stejný prachy.

Pravděpodobněji se tak jeví možnost, že správce daně bude konat na základě podnětu přicházejícího od subjektů mimo daňovou správu. Těmito subjekty mohou být složky policie nebo celní správa, ale i zde mohou být oprávněné pochybnosti ohledně motivace zaměstnanců, viz. shora uvedená hesla. Mohou jimi být také exekutoři, likvidátoři nebo insolvenční správci, jejichž motivace je již značná s ohledem na výši procentuální provize, kterou jim zákon umožňuje vyúčtovat. Bohužel ale takovým subjektem může být úplně kdokoliv - zhrzená manželka / milenka, závistivý soused, protistrana soudního sporu a mnoho dalších. Nebo třeba jenom někdo jen tak pro zábavu, aby vyzkoušel, jak to funguje.

Zákonná úprava bohužel negarantuje vůbec žádné pojistky proti zneužití tohoto institutu, což je v době státního zřízení, které je spíše oligarchií než demokracií, velice nebezpečné.

Co se může stát, když poplatník legitimitu zdrojů k pořízení majetku neprokáže?

Správce daně přistoupí ke stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem a určí základ daně pomocí odhadu výše příjmů, kterých by poplatník musel dosáhnout, aby to odpovídalo nárustu jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání. Při odhadování výše příjmů bude správce daně vycházet zejména z informací, že příjmy poplatníka neodpovídají jeho jmění, spotřebě nebo jinému vydání (to by mohlo být např. již výše zmiňované udání), z ekonomických ukazatelů (naprosto vágní formulace), z porovnání se srovnatelnými poplatníky, z obvyklé hodnoty srovnatelného majetku, z pohybů a zůstatků na účtech, z prohlášení o majetku nebo ale také ze zadání z vyšších míst nebo od třetích osob.

Daň stanovená podle pomůcek bude vypočtena aktuální saznou daně z příjmů, která v současné době činí 15 %. K dani bude dále dopočteno jednorázové penále ve výši 50 % stanovené daně, pro případ, že by poplatník se správcem daně nespolupracoval, činilo by penále až 100 % stanovené daně.

Z jakých historických období musí poplatník správci daně příjmy prokazovat?

Správce daně by neměl vyzývat poplatníka k prokázání čehokoliv, o čemž je správci daně známo, že nastalo v období, u kterého již uplynula lhůta pro stanovení daně. Pokud správci daně není jasné, kdy k nabytí či nárůstu majetku došlo, poplatníka vyzve k prokázání souvisejících příjmů. Poplatník má následně dvě možnosti, a to prokázat související příjmy nebo prokázat, že k nabytí či nárůstu majetku došlo již v období, za které není možné daň stanovit.

Převedeno do praxe - do 31.03.2018 může správce daně požadovat prokázání příjmů vztahující se k nabytí či nárůstu majetku v období po 01.01.2014 s tím, že se každý rok k 31.03. posune zkoumatelné období o jeden rok. Do dřívějších období již správce daně nemůže zasahovat, protože za dřívější období již není možné vyměřit daň.

Musí poplatník podávat majetkové přiznání?

Tzv. prohlášení o majetku nemusí poplatník podávat automaticky, ale pouze na výzvu správce daně. Ta bude poplatníkovi zaslána poté, co:

 • - nedojde k prokázání skutečností požadovaných v předcházející výzvě k prokázání příjmů,
 • - informace o stavu jmění nelze získat jiným způsobem a
 • - správce daně dojde po předběžném posouzení k závěru, že souhrnná hodnota majetku, který je poplatník v prohlášení povinen uvést, přesáhne 10.000.000 Kč.

V případě, že poplatník požadované prohlášení o majetku nepředloží nebo v něm uveden nepravdivé či hrubě zkreslené údaje, správce daně bez dalšího stanoví daň podle pomůcek. Poplatník také zároveň naplní skutkovou podstatu trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku dle § 227 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Jak postupovat v případě obdržení výzvy k prokázání příjmů od správce daně?

Předně je třeba si uvědomit, že samotná výzva sice může indikovat blížící se problém, nicméně v mnoha případech může být prokázání příjmů i velice jednoduchou záležitostí. Správce daně nemá přístup např. k darovacím smlouvám na jiný než nemovitý majetek a stejně tak ani k evidenci příjmů, které jsou osovobozeny od daně z příjmů a které se až do konce zdaňovacího období roku 2014 správci daně neoznamovaly.

Služby koncernových společností TERRINVEST

Naše společnost má již kvalitně a podrobně zpracovanou metodiku postupu pro případ zahájení řízení o prokazování původu majetku. a rádi stávajícím i budoucím klientům poskytneme poradenské služby v této oblasti.  Nejprve s klientem provedeme zmapování jeho majetku (včetně historického), posoudíme, zda se k tomuto majetku vztahuje povinnost prokazovat příjem na jeho pořízení a navrhneme a zkoncipujeme reakci na obdrženou výzvu k prokázání majetku.

Upozorňujeme, že při navazování vztahu s novým klientem provádíme poměrně důkladný proces identifikace klienta, rádi bychom totiž pracovali pouze s klienty, kteří jsou reálně zasaženi byrokratickou zvůlí, a neradi bychom předávali desítky let tvořené know-how agentům provokatérům nebo zvědům z řad státních úředníků. Z tohoto důvodu je možné pouze osobní projednání celé záležitosti, prostřednictvím e-mailu nebo telefonu je možné pouze sjednat osobní schůzku. Děkujeme za pochopení.

V případě zájmu o konzultace v této oblasti nás, prosím, kontaktujte na našich kontaktech uvedených zde.

TERRINVEST, s. r. o.


Stav k 14.08.2016

Zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. prošel již kompletním legislativním procesem a nabude účinnosti dne 01.09.2016 s tím, že povinnost evidovat tržby vznikne pro určité segmenty podnikání dne 01.12.2016, pro další potom s časovým odstupem. Jednotlivé fáze počátku povinnosti evidovat tržby jsou stanoveny takto:

1. fáze (od 1. prosince 2016) - ubytovací a stravovací služby

2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a velkoobchod

3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti vyjma těch ve 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství

4. fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobní činnosti.

 

Z hlediska podnikatelů se jedná přinejmenším o kontroverzní normu, která byla "ušita horkou jehlou" bez hlubší přípravy a na její brzké přijetí je vyvíjen enormní tlak.

Ministerstvo financí uvádí jako hlavní důvody pro zavedení elektronické evidence tržeb (EET) následující:

Vyšší investice do zdravotnictví, školství, kultury, dopravní infrastruktury a dalších veřejných služeb - v angličtině se pro podobné vyjádření používá zkrácený výraz off topic, tzn. že je takový argument zcela mimo téma. Jedná se o evidentně populistické vyjádření s cílem zajistit formální podporu veřejnosti zavedení EET.

Snížení deficitu státního rozpočtu, lepší výběr daní - toto lze nejlépe okomentovat rčením Přání otcem myšlenky. Dle našeho průzkumu tato další administrativní a finanční zátěž podnikatelů bude mít zcela opačný efekt.
- Někteří pověsí své podnikání na hřebík úplně a další přestanou tržby evidovat zcela a přesunou se do šedé zóny. Obě skupiny podnikatelů se následně potkají v evidenci úřadů práce.
- Sníží se počet kamenných prodejen a více obchodů bude provozováno pouze jako e-shopy. V tomto případě sice dojde k drobnému zvýšení evidovaných tržeb, nicméně prodpora v nezaměstnanosti pro propuštěné nadbytečné zaměstnance kamenných prodejen bude tento efekt zcela jistě převyšovat.

Účinnější finanční správa, rychlejší a přesnější reakce na podvodné praktiky - úředníci nebudou s maximální možnou pravděpodobností umět s daty pracovat a správně je interpretovat. Tato jejich dezorientace způsobí mnoha podnikatelům fatální následky.

Efektivnější zacílení daňových kontrol a snížení zátěže poctivých poplatníků - asi největší nesmysl ze všech argumentů. Poctivý poplatník přece dosud přiznával všechny tržby. Tím, že mu systém EET přidělá spostu práce a zvýší náklady, se mu zcela jistě zátěž nesníží.

Rovné podmínky na trhu - jak již je výše uvedeno, spousta podnikatelů se zcela přesune do šedé zóny, čímž odstraní i zbytky konkurenčního prostředí.

Snížení sazby DPH v oblasti stravovacích služeb z 21% na 15% s výjimkou alkoholu, tabákových výrobků a doplňkového sortimentu - jediný pozitivní efekt pro část podnikatelů. Ceny služeb se sice nesníží, ale zvýší se marže restauratérům, která jim bude pokrývat

Možné další snížení daňového zatížení v budoucnu - ten, kdo toto vymyslel se nejspíše zhlédl ve filosifickém díle Thomas Mora Utopia. Tomu asi věří málokdo.

Nezatěžování poctivých podnikatelů namátkovými daňovými kontrolami, omezení administrativy spojené s daňovými kontrolami - typický příklad tzv. cyklické argumentace - nemám-li dostatek argumentů, melu stále to samé dokola..

Odstranění černých výplat „na ruku“, ochrana a stabilita - odstupné, výpovědní doba zaměstnanců  - další off topic argumenty. Černé výplaty na ruku jsou zapříčiněny výší sociálního a zdravodního pojštění, kdy celkový odvod státu včetně zálohy na daň z příjmů spolkne takřka polovinu mzdového nákladu. A vliv EET na výpovědní dobu zaměstnanců nelze příliš očekávat, neboť její délka je stanovena jiným zákonem.

 

Pro informaci a inspiraci dále připojujeme poznatky z inspekční cesty do Chorvatska, jehož model elektronické evidence tržeb Česká republika přejímá.

Při návštěvě chorvatské restaurace jsme obdrželi pouze ručně psanou účtenku, která zcela zřejmě nesplňuje požadavky kladené zákonem. Vedle je pro srovnání účtenka za inkaso mýtného na chorvatské dálnici. Dále je pro srovnání připojen účet z vídeňské kavárny, který je vytištěný pouze z interního systému, účet z italské pizzerie, který je zpracovaný pouze na kalkulačce s tiskem na pokladní kotouček a účet ze slovenské cukrárny, který splňuje požadavky příslušného slovenského zákona.

 

Během provádění kontrolních nákupů jsme zjistili poměrně širokou škálu taktik, jak se vystavení elektronicky evidovanému účtu vyhnout. Přitom právě v Chorvatsku platí zákon ještě v tvrdší formě, neboť v případě nezaevidování platby postihuje nejen obchodníka, ale i zákazníka, který se do okamžiku opuštění obchodu musí kontrolorům prokázat účtenkou vydanou obchodníkem.

logo2keys

Vytvořili jsme pro Vás novou webovou službu pro bezpečné uložení a možné sdílení dat po internetu. Předností služby je, že Vám jí nabízíme v základním provedení zcela zdarma a pro odesílání datových příloh nemusíte být ani registrováni. Například pokud často řešíte problém velkých datových příloh, které nelze odeslat klasickou e-mailovou cestou, může být tato nová služba přesně tím, co hledáte.

Po registraci do naší služby využijete soukromý cloud, kde do Vašich soukromých složek nemá nikdo jiný přístup a Vy si tak na svém privátním disku jednoduše editujete všechny své soubory přesně dle Vašich požadavků. Velkou výhodou je, že ke svým souborům máte přístup odkudkoliv, kde jste přiopojeni k internetu. Limit pro celkový objem souborů na Vašem disku je 100 MB v základní verzi, kterou lze kdykoliv rozšířit o další místo. Limit pro upload jednoho souboru je stanoven na 25 MB, ale navýšení lze opět dohodnout s administrátorem přímo na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

V případě, že potřebujete pouze odeslat datovou přílohu, která je příliš veliká na to, aby prošla klasickým e-mailem, stačí, pokud vyberete takový soubor a zadáte Vaší e-mailovou adresu a adresu příjemce. Takový datový soubor se okamžitě nahraje na náš server a odkaz ke stažení je automaticky odeslán na uvedený e-mail příjemce. Po obdržení tohoto e-mailu může příjemce soubor stáhnout pouze jedním kliknutím na odkaz v e-mailu.

data.podnikani.info


23.9.2014

joomla iconZa pomoci následujících web šablon jste schopni vytvořit si svou firemní online prezentaci během několika málo minut. Naše šablony jsou 100% kompatibilní s redakčním systémem Joomla, který je dostupný na internetu k volnému stažení. Šablony jsou velmi jednoduše aplikovatelné a jsou přizpůsobené jak desktopovým, tak také mobilním prohlížečům. Pro případ, že potřebujete rychle založit online prezentaci Vaší společnosti, nemusíte investovat kapitál do nákladného vývoje nových internetových stránek. Můžete využít možnosti nabízených web šablon a redakčního systému Joomla. Všechny tyto redakční systémy jsou na internetu k dispozici zcela zdarma jako tzv. "open source software" a ani jejich komerční využití Vás nestojí žádné peníze. Díky Joomla CMS máte jednoduchý přístup do administrace celého webu a je pro Vás záležitostí několika málo minut změnit si obsah internetových stránek a doplnit aktuální informace týkající se novinek Vašeho podnikání. Proto, aby Vaše nové internetové stránky vypadaly maximálně odlišně od konkurenčních webů, jsou k dispozici ke stažení různé grafické šablony. Tyto šablony jednoduše instalujete v administračním prostředí Joomly a nový web je tak okamžitě připraven ke spuštění.

Všechny naše šablony, kterou nabízíme jsou 100% responzivní, tzn. že obsah webu je dobře zobrazitelný na různých mobilních zařízeních, ale i na tabletech. Na všech šablonách je dále možné editovat barvy základních elementů a vzhled webu tak jednoduše přizpůsobit potřebám společnosti. Můžete jednoduše nahrát vlastní obrázkové logo a nebo si vytvořit například vlastní fotogalerii a další položky menu. Díky možnosti editace barevného provedení, druhu písma, zobrazení nadpisů atd. se Vaše šablona stane pro zákazníky vizuálně originální a může se tak naprosto odlišovat od ostatních konkurenčních internetových stránek a zachovat si tak svou unikátnost.

V případě, že nemáte kam Vaší webovou prezentaci umístit, nabízíme Vám k šabloně také cenově výhodný webhosting. Nemusíte se opravdu o nic starat a veškerou technickou implementaci zařídíme za Vás. Redakční systém Joomla Vám nainstalujeme na náš nebo Váš webový server a zřídíme Vám základní instalaci + spuštění nové Joomla šablony. Vy už si pak jen vložíte aktuální obsah přes jednoduché administrační rozhraní, které Joomla CMS nabízí.

 

100% responzivní webdesign
Jednoduchá implementace šablony
Volná editace barev a stylů přes administrační prostředí
Jednoduchá editace obsahu
Spuštění finálního webu do několika minut

24.4.2014

Na zabezpečeném webu https://privatedata.tk nyní naleznete novou komunikační a cloudovou službu pro všechny zákazníky mobilního operátora Private Mobile®. Tato webová služby slouží jako privátní komunikační kanál mezi našimi registrovanými klienty. Celý web je důkladně zabezpečen a posílá šifrovaný e-mailing. Každý uživatel dostává 100 MB prostoru pro uložení svých dat, aby k nim měl kdykoliv a odkudkoliv zařízený online přístup. Vstup pro všechny registrované členy je zabezpečen jednorázovým SMS heslem, proto je nutné vlatnit SIM kartu od naší soukromé společnosti. Využití této služby je jinak zcela ZDARMA.

Více informací na e-mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

privatedata.tk


1.1.2014

Dne 05.06.2013 vyslovila Evropská komise souhlas se vstupem Lotyšska do Eurozóny jakožto její 18. člen. Souhlasné stanovisko si země vysloužila zejména dlouhodobým plněním maastrichtských kriterií a stabilní růstem HDP (průběžně od roku 2011 nejvyšším v rámci EU).

Lotyšsko již v roce 2012 přijalo rozsáhlou daňovou reformu, která zásadním způsobem snižuje daňové zatížení podniků a stává se tak v rámci EU zemí s jedním z nejnižších daňových zatížení.

Pro naše klienty jsme schopni založit lotyšskou společnost, případně zprostředkovat její pořízení. Více informací na telefonu + 420 326 587 770.